Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thiên thần, thiên sứ (thiên đạo Cơ Đốc)
  thiên thần thường được vẽ trong tranh thường có cánh, mặc đồ trắng
  mấy đứa con của Mary đều như những thiên thần
  he sings like an angel
  nó hát hay khác nào thiên thần
  a ministering angel

  * Các từ tương tự:
  angel cake, angel-fish, angelic, angelica, angelical, angelically, angelology, angels-on-horseback, angelus