Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

angelical /æn'dʤəlikəl/  

  • Tính từ
    (thuộc) thiên thần; giống thiên thần; siêu nhân

    * Các từ tương tự:
    angelically