Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

angelically /æn'dʒelikli/  

  • Phó từ
    như thiên thần
    the children behaved angelically
    tụi trẻ cư xử thật như thiên thần