Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

angelic /æn'dʒelik/  

 • Tính từ
  [thuộc] thiên thần; tựa thiên thần
  an angelic face
  gương mặt tựa thiên thần

  * Các từ tương tự:
  angelica, angelical, angelically