Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

angelica /æn'dʒelikə/  

  • Danh từ
    (thực vật) cây bạch chỉ
    cuống lá bạch chỉ rim đường

    * Các từ tương tự:
    angelical, angelically