Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ secretary) bộ trưởng
  the Minister of Education
  Bộ trưởng Bộ Giáo dục
  (ngoại) công sứ
  (tôn giáo) mục sư
  the Prime Minister
  Thủ tướng
  Động từ
  (+to)
  giúp đỡ, chăm sóc
  y tá chăm sóc người ốm và người bị thương
  a ministering angel
  thiên thần cứu hộ

  * Các từ tương tự:
  Minister of State, ministerial, ministerialist, ministerially