Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    sáng ngời, lỗi lạc
    gương dũng cảm sáng ngời