Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lắp kính
  glaze a window
  lắp kính cửa sổ
  tráng men
  glaze pottery
  tráng men đồ gốm
  gạch tráng men
  glaze over
  đờ ra, đờ đẫn ra (con mắt)
  Danh từ
  men, nước men (đồ gốm, đồ sứ)
  kem trang trí mặt bánh

  * Các từ tương tự:
  glazed, glazer