Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số ít)
  [lớp] gỉ đồng
  mặt bóng (trên đồ gỗ cũ)

  * Các từ tương tự:
  patinae, patinas, patinated, patination