Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

patinated /'pætineitid/  

  • Tính từ
    có gỉ (đồ đồng cũ)
    có nước bóng (đồ gỗ cổ)