Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shellac /∫ə'læk/  /'∫elæk/

 • Danh từ
  senlac
  Động từ
  quét senlac
  (Mỹ, khẩu ngữ) đánh bại hoàn toàn, đánh gục

  * Các từ tương tự:
  shellacking