Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

varnish /'vɑ:ni∫/  

 • Danh từ
  véc-ni, sơn dầu
  dầu véc-ni
  (Anh) như nail varnish
  Động từ
  đánh véc-ni, quang dầu
  sand and varnish a chair
  đánh giấy ráp và đánh véc-ni chiếc ghế
  một số phụ nữ sơn móng chân

  * Các từ tương tự:
  varnish-tree, varnished, varnisher, varnishing, varnishing-day