Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

varnisher /'vɑ:niʃə/  

  • Danh từ
    người đánh véc ni (bàn ghế)
    người tráng men đồ sành