Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    được tô vẽ
    được đánh vécni, được quét sơn dầu