Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

varnishing /'vɑ:niʃiɳ/  

 • Danh từ
  sự đánh véc ni, sự quang dầu
  sự trang men
  (nghĩa bóng) sự tô son điểm phấn

  * Các từ tương tự:
  varnishing-day