Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thợ tráng men (đồ gốm); thợ làm láng (vải, da...)
    thợ đánh bóng