Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sơn bóng
  (đang cũ dần) thuốc xịt giữ tóc
  Động từ
  sơn bóng
  chiếc bàn sơn bóng
  xịt thuốc giữ tóc

  * Các từ tương tự:
  lacquered, lacquerer