Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đờ đẫn (mắt)
    eyes glazed with boredom
    mắt đờ đẫn vì buồn chán