Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lớp phủ
    a coating of paint
    lớp sơn phủ
    vải may áo khoác