Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anorak /'ænəræk/  

  • Danh từ
    áo anorac (áo khoác ngắn mặc chống mưa, chống gió chống lạnh)