Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

greatcoat /'greitkəʊt/  

  • Danh từ
    áo capot (của quân nhân)