Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (overlaid) (thường bị động)
  phủ một lớp mỏng lên
  gỗ có phủ một lớp đồng mỏng
  Tính từ
  vật phủ mỏng
  a table covered with a copper overlay
  bàn phủ một lớp đồng mỏng