Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  áo vét-tông, áo vét (nữ)
  bao giữ nhiệt (cho máy móc)
  như dust-jacket
  vỏ (khoai tây)
  khoai tây luộc để cả vỏ

  * Các từ tương tự:
  jacketed