Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  men (đồ sứ…, răng…)
  Động từ
  (-ll-, từ Mỹ -l-)
  tráng men, phủ men

  * Các từ tương tự:
  enameler, enameling, enamelist, enamelware