Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  áo khóac (có tay, thường cài khuy ở đằng trước)
  (cũ) như jacket
  xem jacket
  bộ lông (thú)
  lớp (sơn, vôi)
  sơn thêm một lớp thứ hai lên vật gì
  cut one's coat according to one's cloth
  liệu cơm gắp mắm
  turn one's coat
  bỏ phe này theo phe khác
  Động từ
  phủ lên, bọc, bao
  bánh quy bao sô-cô-la
  đồ đạc phủ đầy bụi

  * Các từ tương tự:
  coat of arms, coat of mail, coat-frock, coat-hanger, coat-tails, coated, coated cathode, coated lens, coatee