Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • xem coat
    được phủ

    * Các từ tương tự:
    coated cathode, coated lens