Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) âm cực phủ/bọc