Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coat of arms /,kəʊtəv'ɑ:mz/  

  • (cách viết khác arms)
    huy hiệu (của một gia đình, một trường đại học, một thành phố…)