Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coat of mail /,kəʊtəv'meil/  

  • (lịch sử)
    áo giáp lưới sắt