Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coat-tails /'kəʊtteilz/  

  • Danh từ
    đuôi áo (của áo đuôi tôm)