Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lấp lánh; long lanh
  chuỗi hạt lấp lánh kim cương
  all that glitters is not gold
  chớ thấy lấp lánh mà ngỡ là vàng
  Danh từ
  ánh lấp lánh
  ánh lấp lánh của những thứ trang trí trên cây Giáng sinh
  sự hấp dẫn bề ngoài
  the glitter of a show business career
  sự hấp dẫn bề ngoài của nghề kinh doanh trò vui

  * Các từ tương tự:
  glitterati, glittering, glitteringly, glittery