Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gaudiness /'gɔ:dinis/  

  • Danh từ
    vẻ loè loẹt, vẻ hoa hoè hoa sói
    tính cầu kỳ, tính hoa mỹ (văn)