Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

razzle-dazzle /'ræzl,dæzl/  

 • Danh từ
  (từ lóng) sự nhộn nhịp; sự hối hả chạy ngược chạy xuôi
  sự vui nhộn, sự chè chén linh đinh
  to go on the razzle-dazzle
  chè chén linh đinh
  vòng đua ngựa g