Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vẻ hấp dẫn bề ngoài

    * Các từ tương tự:
    glitzy