Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự phô trương hào nhoáng
    all the pageantry of a coronation
    tất cả sự phô trương hào nhoáng của lễ đăng quang