Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extravagance /ik'strævəgəns/  

  • Danh từ
    tính hay phung phí
    his extravagance explains why he is always in debt
    tính hay phung phí của anh ta giải thích tại sao anh ta luôn luôn mắc nợ
    hành động ngông cuồng; lời nói vô lý