Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squandering /'skwɔndəriɳ/  

  • Tính từ
    phung phí, hoang toàng

    * Các từ tương tự:
    squanderingly