Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wastefulness /'weistflnis/  

  • Danh từ
    sự gây lãng phí
    sự hoang phí