Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unreasonableness /ʌn'si:znəblinis/  

  • Danh từ
    sự không đúng tiết, sự trái tiết

    * Các từ tương tự:
    unreasonableness