Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (overspent) (cách viết khác overspend oneseft)
    tiêu quá khả năng mình