Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flightiness /flightiness/  

  • Danh từ
    tính hay thay đổi, tính đồng bóng
    tính bông lông, tính phù phiếm
    tính gàn, tính dở hơi