Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

capriciousness /kəpri∫əsnis/  

  • Danh từ
    sự thất thường