Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lavishness /'læviʃnis/  

  • Danh từ
    tính hay xài phí, tính hoang toàng