Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissipation /disi'peiʃn/  

 • Danh từ
  sự xua tan, sự tiêu tan
  sự phung phí (tiền của)
  sự tiêu mòn, sự uổng phí (nghị lực); sự không tập trung (tư tưởng, sự chú ý...)
  sự chơi bời phóng đãng; cuộc sống phóng đãng
  d. of energy sự hao tán năng lượng