Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tự làm thoả mãn mong muốn