Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

voluptuousness /və'lʌpt∫ʊəsnis/  

  • Danh từ
    tính ưa khoái lạc
    tính chất khêu gợi [nhục dục]