Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sybaritism /'sibəraitizm/  

  • Danh từ
    thói xa hoa uỷ mị; tính xa hoa uỷ mị