Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissoluteness /'disəlu:tnis/  

  • Danh từ
    sự trụy lạc, sự phóng đãng