Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vanishing /'væniʃiɳ/  

 • Danh từ
  sự biến mất, sự tiêu tan
  Tính từ
  biến mất, tiêu tan
  triệt tiêu; biến mất
  identically v. đồng nhất triệt tiêu, đồng nhất bằng không

  * Các từ tương tự:
  vanishing cream, vanishing-line, vanishing-point, vanishingly