Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-indulgence /,selfin'dʌldʒəns/  

  • Danh từ
    sự tự buông thả, sự phóng túng